| NO | EN
Aktuelle saker Benteler Naboinformasjon i f.t Storulykkeforskriften
Naboinformasjon i f.t Storulykkeforskriften

Benteler Automotive Raufoss er produsent av utstyr til bilindustrien gjennom støping, ekstrudering, forming, varmebehandling, maskinering og montasje-prosesser. Driften på Raufoss er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og pålegg fra tilsynsmyndigheter. Benteler Automotive Raufoss er deriblant sertifisert i ht. ISO 14001:2015.


 

Vaktordning Benteler
Benteler har egen døgnkontinuerlig beredskapsvakt. De personer som deltar har god kompetanse om våre prosesser og nødvendig kjennskap til elementer som er viktig innenfor våre områder. Beredskapsvakten vil være den som sammenkaller Bentelers kriseteam og koordinerer mot lokale innsatstyrker der det er nødvendig. Beredskapsvakt er tilgjengelig på telefon 24/7 og skal kunne møte opp i fabrikken i løpet av 45 minutter.

Tilvirkningsmetoder
Vi benytter propan for oppvarming av våre støpeovner og pga. mengde gass vi har lagret, er vi underlagt den såkalte «storulykkeforskriften»:

Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Melding i henhold til § 6 nr. 1 i forskriften er oversendt tilsynsmyndighetene.

Videre pålegger § 12 i forskriften virksomheter å gi informasjon til allmennheten om hvordan storulykker vil bli varslet, om sikringstiltak og hvordan man skal forholde seg når en slik situasjon er varslet.

Rapport fra vårt seneste tilsyn etter Storulykkesforskriften kan finnes hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 
VARSEL
Ved større ulykker som kan påvirke nærmiljøet innenfor og utenfor industriområdet vil varsling foregå gjennom politiet. Politiet leder arbeidet i forbindelse med storulykke gjennom lokal redningssentral og vil fortløpende vurdere behovet for informasjon gjennom riksdekkende tv- eller radiokanaler.

SIKRINGSTILTAK
• Søk dekning innomhus
• Steng vinduer og dører
• Slå av ventilasjon
• Opphold deg ikke foran vinduer
• Følg med på informasjon gjennom media

VED STORBRANN
Hvis du er lokalisert i nærområdet tett inntil eller inne på Industriområdet, kan røyk fra branner bli intense, irritere øyne og luftveier. Følg derfor nøye med vindretninger for raskt å kunne rømme området.


Benteler Automotive, Raufoss AS

Fabrikkveien 2
2830 Raufoss
www.benteler.com

------------------------------------------------------------------------

Raufoss Beredskap AS (RAB)
Et felles industrivern for Raufoss Industripark, som også dekker brannberedskapen i Vestre Toten kommune. Raufoss Beredskap har gjennom Vestre Toten kommune inngått en samarbeidsavtale med nabokommunene, slik at vi i fellesskap har tilstrekkelige ressurser for å takle brann og ulykker som kan skje på industriområdet. I tillegg har Industriparkens hovedvakt direkte kontakt med alle nødetater. Raufoss Beredskap består av 13 vaktmannskaper, hvorav 2 personer alltid er på vakt.

Vestre Toten Brann og Redning
20 brannmannskaper fra Vestre Toten hvorav 4 mann er på hjemmevakt til enhver tid. Brannvernet ivaretar industrivernplikten gjennom avtale med Raufoss Beredskap. De kjører også framskutt enhet etter avtale med AMK.
Vaktordning Benteler
Benteler har egen døgnkontinuerlig beredskapsvakt. De personer som deltar har god kompetanse om våre prosesser og nødvendig kjennskap til elementer som er viktig innenfor våre områder. Beredskapsvakten vil være den som sammenkaller Bentelers kriseteam og koordinerer mot lokale innsatstyrker der det er nødvendig. Beredskapsvakt er tilgjengelig på telefon 24/7 og skal kunne møte opp i fabrikken i løpet av 45 minutter.