NO | EN
Samfunnsansvar

En ansvarlig og bærekraftig utvikling

Raufoss Industripark forplikter seg til enhver tid å følge gjeldende lover og forskrifter, og sørge for at avtaler, krav og samsvarsforpliktelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og at våre tjenester blir levert i henhold til forventning og med rett kvalitet.

Lokal- og storsamfunnet, egne- og parkens ansatte skal oppleve oss som en ansvarlig og samfunnsbevisst aktør som på en helhetlig måte ivaretar samfunnets interesser. 

Vårt fokus på HMS, kvalitet, miljø og energibruk er styrende for Raufoss Industripark. Vi er bevisst vårt ansvar og arbeider kontinuerlig med forbedring gjennom forebyggende og målbare tiltak på ytelse, anvendelse og forbruk innenfor nevnte fokusområder. 

Styret skal sørge for at vi etterlever våre retningslinjer for samfunnsansvar, og administrerende direktør sikrer at disse utføres og overvåkes. Med unntak av forretningshemmeligheter skal vi være åpne for innsyn i beslutninger og aktiviteter som påvirker samfunnet og miljøet.

Vårt samfunnsansvar

Fabrikken på Raufoss historie
Historien
Raufoss-fabrikken nøkkeltall
Nøkkeltall
Raufoss-fabrikken samfunnsansvar
Samfunnsansvar