| NO | EN

Enter title here

Næringslivet har i stor grad vært basert på lineære prinsipper. Vi har hentet ut ressurser fra naturen, bearbeidet og kastet etter bruk. Dette er ikke bærekraftig – vi må gå sirkulært. Bærekraft har blitt en naturlig del av den nye jobbhverdagen, også i industrien.

 

En bærekraftig industripark

 
Raufoss Industripark har, gjennom kontinuerlig utvikling i over 125 år, blitt kjent og anerkjent som Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig produksjon. Vi har som mål at omsetningen til bedriftene i industriparken skal dobles innen 2030.
 
Raufoss Industripark skal bidra til å nå nasjonale målsetninger om redusert energiforbruk, klimagassutslipp og økt eksport. Vi jobber systematisk for å redusere vår påvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss, og har en helhetlig tilnærming til bærekraft.
 
Raufoss Industripark dekker et område på 3.000 dekar, består av mer enn 350 bygg med 270.000 kvm gulvflate - fordelt på rundt 50 leietakere. Bygningsmassen er oppført fra 1896 og frem til i dag. Dette betyr at vi ivaretar og utbedrer det som skal bestå, samtidig som det planlegges for videre utvikling.

100 GWH
LAVERE STRØMFORBRUK

Strømforbruket er betydelig redusert de siste 15 år, til tross for at omsetningen til bedriftene er mer enn doblet de 10 siste årene. Vi har redusert forbruket fra 250 GWH til dagens 150 GWH.

HALVERT
DRIKKEVANNSFORBRUK

Drikkevannsforbruk i parken er halvert - fra 320.000 m3 i 2016 til 170.000 m3 i 2022 - til tross for økt bygningsmasse og omsetning.

RENOVASJON
REDUSERT VOLUM

Målinger over tid viser betydelig redusert volum av restavfall, og redusert transport som følge av komprimering av avfall. 

REHABILITERING
OG GJENBRUK

Bevisst gjenbruk av eldre bygg til nye formål - gjenbruk fremfor nybygg.

BIO-
OG FJERNVARME

Bygg som primært varmes opp med fjernvarme og med en bio-andel på rett i underkant av 85%.

STYRING OG MÅLING
SYSTEMATISK REDUKSJON

Betydelige investeringer i driftsstyring av infrastruktur, måling av forbruk og systematisk arbeid for å redusere forbruk. 

GRUNNVANN
UTSLIPP

Utslipp fra grunn- og overvann til Hunnselva viser en positiv trend og at elven har en god tilstand. Årlig gjennomføres omfattende prøvetaking for å overvåke.  

ENERGILEDELSE
OG ERFARINGSOVERFØRING

Gjennomføring av omfattende energiledelsesprogram og erfaringsoverføring for virksomhetene i parken, samt sertifisering av industriparken i henhold til ISO 50001.

ENOVA-PROSJEKT
GJENBRUK SPILLVARME

ENOVA-prosjekter rundt gjenbruk av spillvarme (både kjølevann, røykgass mv.), og mulig sammenknytting av parkens fjernvarmeanlegg med Eidsiva Bio sitt anlegg på Gjøvik. Leveranse av varme til kommende fjernvarmenett på Raufoss. 

Vi vet at vi ikke er i mål, men gjennom arbeid med
kontinuerlige forbedringer tar vi skritt i riktig retning.

MER OM
BÆREKRAFT
Bærekraft innen kompositt
Solør Bioenergi
Aluminium - fremtidens metall